fbpx

Международно обучение

“Образоваме и овластяваме: социална работа срещу домашното насилие“

Контекст

Домашното насилие и насилието между интимни партньори са често срещано явление в целия свят. По данни на Световната здравна организация една от три жени е преживяла някаква форма на физическо и / или сексуално насилие от интимен партньор. Промяната в културните норми в страни като България, Сърбия, Италия и други до известна степен е намалила социалната приемливост на домашното насилие и фемицида, давайки им по-голяма видимост. Независимо от това, домашното насилие продължава да бъде сред най-широко разпространените нарушения на правата на човека със значими последици за общественото здраве, което не се адресира адекватно чрез национални и международни политики и стратегии за превенция.


Докато някои фактори, които водят до маргинализация, са по-очевидни (напр. сексуална ориентация, статут на бежанец, ниски доходи, безработица и т.н.), преживелите домашно насилие често остават невидими. Обществените реакции към хора, засегнати от домашно насилие, включващи стигматизация и обвинения, принуждават жертвите да си мълчат и ги възпират при търсенето на помощ и подкрепа.


Липсата на видимост на жертвите и преживелите домашно насилие има както лични, така и социални последици. На индивидуално ниво преживяването на насилие и запазването му в тайна е свързано с много дългосрочни последствия, сред които проблеми с психичното здраве, пристрастяване, ниска самооценка, трудности в отглеждането на деца, по-висока честота на самоубийствата и други. Освен това социалното изключване и невидимостта на жертвите на домашно насилие създават условия неговите потърпевши да останат за дълго в незравословна среда.

На социално ниво описаните проблеми представляват значително бреме за обществото и данъкоплатците, тъй като домашното насилие засяга физическото и психическото здраве, както и работоспособността и продуктивността на жертвите. Освен това социалното изключване и невидимостта на жертвите на домашно насилие забавят развитието на обществата и предотвратяват намаляването и премахването на дискриминацията, както и осигуряването на върховенство на закона.


ИдеяКато младежки работници се срещаме и работим с млади хора, намиращи се в разнообразни житейски ситуации. Независимо дали се стремим да подкрепяме тяхното социално, емоционално, академично или физическо развитие, трябва да сме способни да разпознаваме проблемите, които ги занимават, и да им предлагаме съобразена с нуждите им подкрепа. Домашното насилие и насилието, основано на пола в по-широк план, едва наскоро навлязоха в обществените дискусии в България с по-голяма честота. Тези проблеми дълго са били отричани и прикривани в много патриархални и традиционни общества, като в резултат липсват институционализирани механизми за подготовка и обучение на учители и младежки работници за работа с жени и млади хора, засегнати от домашно насилие.

Нашият обучителен курс има за цел да подпомогне професионалното развитие на учители и младежки работници чрез подобряване на разбирането им за домашното насилие и снабдяването им с редица инструменти за разпознаване на младежите, засегнати от домашно насилие. В рамките на обучението участниците ще научат как да общуват ефективно с жертви на домашно насилие, да планират заедно мерки за безопасност и да им осигурят достъп до подкрепа и защита, в степента в която са необходими. Освен това обучението ще подобри уменията на младежките работници да управляват стреса и трудните емоции, които възникват при работа с жертви на насилие, за да сведем до минимум рискът им от бърнаут и да гарантираме устойчивото им професионално развитие.

Цели

Основните цели на обучителния курс са:


▲ да осигури на младежките работници осведоменост и инструменти за разпознаване на жертви на домашно насилие сред младежите, с които работят


▲ да запознае младежките работници с разнообразна гама от инструменти за подкрепа, оценка на опасността и планиране на мерки за безопасност


▲ да развие знанията и уменията на младежките работници как ефективно да водят пострадалите от домашно насилие към възстановяване и реинтегриране


▲ да осигури устойчивото професионално развитие на младежките работници чрез развиване на умения за управление на емоциите и редовна грижа за себе си


Чрез подготовката на младежките работници за по-добро справяне с нуждите на младите хора, с които работят, по начини, които са отговорни, обмислени и не излагат на риск нито младите хора, нито самите тях, нашият курс за обучение ще допринесе за повишаването на капацитета за качествена младежка работа на организациите, към които принадлежат.

Какво ще научат и преживеят участниците в обучението?

Програмата на обучението е организирана в 4 основни теми:


Домашно насилие и насилие между интимни партньори

▲ изучаване на основните понятия, свързани с домашното насилие и насилието между интимни партньори, формите, които приемат, и индивидуалните и социалните фактори, които допринасят за тях

▲ запознаване с колелото на властта и контрола и разбиране на влиянието му върху проявите на доминация и насилие и поддържането на неравенство между половете

▲ критично изследване на превалентността на домашното насилие и насилието между интимни партньори в техните страни и общности и разработване на обмислени и приложими препоръки

Грижа за себе си

▲ осъзнаване на важността на предотвратяването на бърнаут чрез редовна грижа за себе си 

▲ обогатяване на знанията и опита с различни техники и практики за емоционална хигиена и грижа за себе си

▲ изграждане на умения за привличане на помощ винаги когато е необходимо и избягване на манталитета „един може да свърши всичко“

Умения за общуване

▲ разбиране на препятствията при търсенето на подкрепа, свързана с домашно насилие или насилие от страна на партньор, и намиране на начини за преодоляване на бариерите пред търсенето на помощ

▲ практикуване на техники като дълбоко слушане, използване на незастрашаващ и неосъждащ език и т.н.

Организационно и професионално развитие

▲ разработване на организационни протоколи за оказване на помощ на засегнатите от насилие младежи 

▲ запознаване с правните аспекти на работата с младежи, преживели или преживяващи насилие 

▲ Разпознаване на засегнатите от насилие младежи и използване на инструменти за оценка на опасността

▲ насочване на младите хора към други подходящи ресурси в общността и планиране на мерки за безопасност, както и осигуряване на собствената безопасност

19 юни – 27 юни,

Хотел „Кралско село“, с. Стефаново

Международни партньори:

Италия

Сърбия

Унгария

Палестина

Полша

Проектът се финансира по програма Еразъм+ на Европейския съюз

bg_BGБългарски