fbpx

Изследване на нуждите, свързани с овластяването на успешно стареене сред жените в България

Страната ни е в групата на хиперзастаряващите общества. Една от основните задачи за настоящето и идващите десетилетия е осигуряването на подходящи условия и добри нива на грижи за пълноценна изява и добро качество на живот на възрастните, и култивиране на междупоколенческа солидарност и геронтологични умения и знания у младите.

Възрастните хора (60+ години) са подложени на по-висок риск от самота, социална изолация и изключване породени от бедност, загуба на близки, възрастова дискриминация, невъзможност за активно участие в обществените процеси и др. Възрастните жени се сблъскват с допълнителни трудности във връзка със съществуващите в обществото ни полови норми и роли, поради които например дори и в напреднала възраст от тях се очаква да бъдат източник на грижи за своите близки в по-голяма степен отколкото същото се очаква от възрастните мъже.


Необходимо е задълбочено разбиране на нуждите на възрастните жени и обновеното им включване в градивни социални процеси за решаване на разнородни злободневни индивидуални и общностни предизвикателства. В ограничения корпус от съществуващи геронтологични публикации на български липсва проблематизиране на специфичната и усложнена позиционалност на възрастните жени, поради което чрез настоящия проект искаме да се фокусираме върху запълването на тази изследователска “дупка”, като идентифицираме значими нужди на таргет групата, чрез включването в изследователския процес на представителки на различни подгрупи от възрастни жени – вкл. самостоятелно живеещи на село или в града, живеещи с партньор или близки, настанени в социални институции, жени над 65-годишна възраст, които продължават да работят и др.


Проектът ни адресира необходимостта от култивиране на знания и умения за успешно остаряване и за подобряване на качеството на живот на възрастните хора – и в частност на възрастните жени – чрез индивидуални, общностни и институционални усилия и въвличане на широки кръгове от обществото в градивен диалог по проблемите на реинтегрирането на възрастните хора и техния опит, знания, мъдрост и социален капитал в обществено-политическия живот, с цел запазване и предаване на следващите поколения. Наред с това проектът ще допринесе за намиране на пътища за практическо прилагане на „Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030)” с фокус върху потребностите и специфичната позиционалност на възрастните жени. Чрез планираните дейности проектът ще повиши достъпа до информация, добри практики, насърчаване на иновативното и творческо мислене за овластяване на възрастните жени и ще спомогне развитието на иновативни и интегрирани умения и подходи за междупоколенческа и феминистка солидарност.

Ключови цели

Проектът ни има следните ключови цели:

да проучи и документира нуждите на възрастните жени в социален, икономически, политически, здравословен и образователен план с активното включване на представителки на таргет групата в ролята на информантки

да произведе дигитален доклад, представящ подробен анализ на събраните данни в рамките на изследването, препоръки и приоритети за овластяване на успешното стареене сред възрастните жени

да информира за резултатите на проекта и ангажира в обществен диалог представители на обществени институции, граждански и бизнес организации с отношение към възрастните хора за предприемане на мерки за подобряване на условията за успешното стареене сред възрастните жени

да информира за резултатите на проекта и да ангажира в обществен диалог представители на широката общественост с цел повишаване на чувствителността спрямо потребностите на възрастните жени и тяхната специфична позиционалност и профил на уязвимост за насърчаване на индивидуалните, колективните и институционалните усилия за тяхното овластяване.

Екип на проекта

д-р Таня Рейтан-Маринчешка

Таня е Магистър по международни отношения и международно право и доктор по политическа философия. Тя е научният ръководител на проекта.

Маги Назер

Маги има бакалавър по социология от Middlebury college, САЩ и е семестриално завършила магистърска степен “История на жените и половете” към Софийски университет. Тя е координатор на проекта.

Доротеа Стефанова

Доротеа е сътрудничка за провеждане на дълбочинни интервюта по проекта и четвърта година студентка по социология в Софийски университет.

Проектът се осъществява с подкрепата на Български Фонд за Жените.

bg_BGБългарски