fbpx

Изследване на нуждите, свързани с овластяването на успешно стареене сред жените в България

Страната ни е в групата на хиперзастаряващите общества. Една от основните задачи за настоящето и идващите десетилетия е осигуряването на подходящи условия и добри нива на грижи за пълноценна изява и добро качество на живот на възрастните, и култивиране на междупоколенческа солидарност и геронтологични умения и знания у младите.

Възрастните хора са подложени на по-висок риск от самота, социална изолация и изключване породени от бедност, загуба на близки, възрастова дискриминация, невъзможност за активно участие в обществените процеси и др. Възрастните жени се сблъскват с допълнителни трудности във връзка със съществуващите в обществото ни полови норми и роли, поради които например дори и в напреднала възраст от тях се очаква да бъдат източник на грижи за своите близки, в по-голяма степен отколкото същото се очаква от възрастните мъже.


Необходимо е задълбочено разбиране на нуждите на възрастните жени и обновеното им включване в градивни социални процеси за решаване на разнородни злободневни индивидуални и общностни предизвикателства. В ограничения корпус от съществуващи геронтологични публикации на български липсва проблематизиране на специфичната и усложнена позиционалност на възрастните жени, поради което чрез настоящия проект искаме да се фокусираме върху запълването на тази изследователска “дупка”, като идентифицираме значими нужди на възрастните жени, чрез включването в изследователския процес на представителки на различни подгрупи от възрастни жени – вкл. самостоятелно живеещи на село или в града, живеещи с партньор или близки, настанени в социални институции, жени над 65-годишна възраст, които продължават да работят и др.


Изследователският доклад “Не е късно за мечти: достойно стареене на жените в България”, който можете да откриете по-долу на тази страница, е резултат от 18-месечен изследователски проект, включващ запознаване и анализ на европейските и световните политики към остаряването и провеждането на интервюта с възрастни жени с различни демографски профили и в разнообразни житейски ситуации от малки населени места и от градовете Радомир и София. Приветстваме обратна връзка и заявки за бъдещо сътрудничество по темата.

Ключови цели

Проектът ни има следните ключови цели:

да проучи и документира нуждите на възрастните жени в социален, икономически, политически, здравословен и образователен план с активното включване на представителки на таргет групата в ролята на информантки

да произведе дигитален доклад, представящ подробен анализ на събраните данни в рамките на изследването, препоръки и приоритети за овластяване на успешното стареене сред възрастните жени

да информира за резултатите на проекта и ангажира в обществен диалог представители на обществени институции, граждански и бизнес организации с отношение към възрастните хора за предприемане на мерки за подобряване на условията за успешното стареене сред възрастните жени

да информира за резултатите на проекта и да ангажира в обществен диалог представители на широката общественост с цел повишаване на чувствителността спрямо потребностите на възрастните жени и тяхната специфична позиционалност и профил на уязвимост за насърчаване на индивидуалните, колективните и институционалните усилия за тяхното овластяване.

Изследователски доклад

Изследователският доклад Не е късно за мечти: достойно стареене на жените в България представя обобщено приоритетите и съображенията, които следва да информират разработването и осъществяването на смислени местни политики за възрастните хора в България. В заключението на доклада предлагаме процес за разработване на политики за решаване на проблемите, свързани с остаряването на хората в общностите на малките населени места и със застаряването и намаляването на населението на България в по-общ план, чрез тристранно сътрудничество между възрастните хора, гражданското общество и държавния апарат на местно и национално ниво.

Изследователски екип

д-р Таня Рейтан-Маринчешка

Таня е Магистър по международни отношения и международно право и доктор по политическа философия. Тя е научният ръководител на проекта.

Маги Назер

Маги има бакалавър по социология от Middlebury college, САЩ и завършва магистърска степен “История на жените и половете” към Софийски университет. Тя е координатор и научен сътрудник на проекта.

Доротеа Стефанова

Доротеа е сътрудничка за провеждане на дълбочинни интервюта по проекта и четвърта година студентка по социология в Софийски университет.

Проектът се осъществява с подкрепата на Български Фонд за Жените.

bg_BGБългарски