fbpx

Методи и подходи за работа в междукултурна среда

Наръчник за учители

Наръчникът за учители „Методи и подходи за работа в междукултурна среда“, който можете да свалите безплатно на тази страница, бе изготвен по поръчка на учителския колектив на две детски градини в гр. Твърдица като част от обучение за учители, което фондация „Солидарност в действие“ осъществи през август, 2019г.

Наръчникът е подходящ за учители във всички степени на обучение.

Предвид увеличаващото се културно разнообразие в образователните институции по целия свят темата за това как учителите да работят най-успешно в мултикултурна среда и да спомагат за създаването на приобщаващи междукултурни преживявания за всички свои ученици придобива все по-голяма важност.

Много изследователи в сферата на образованието работят върху това да се идентифицират най-добрите практики, чрез които както учениците, така и учителите, да намират адекватна подкрепа и да развиват своите умения за общуване с хора от различни култури.


През 2019г. демографската картина на България разкрива, че етническите българи представляват 85% от населението, българските турци – 8.8%, ромите – 4.9% по данни на World Population Review от 2019г. Според тези данни за 15% от населението на България българският не е майчин език. Тези и други демографски тенденции превръщат разбирането за различията, съпътстващи културните, етническите, социално-икономическите, половите и индивидуалните разлики необходимост – особено в контекста на образователната система.

Този обучителен наръчник разглежда културното многообразие в контекста на образователните общности и се основава на схващането, че отговарящото на нуждите на децата и младежите мултикултурно образование може да бъде ключ към разрешаването на редица предизвикателства в детската градина, училището и отвъд тях.

Съдържание на наръчника:

Цели на настоящия наръчник

♡ Въведение

♡ Фактори, допринасящи за културното многообразие

♡ Формиране на идентичност

♡ Предизвикателства спрямо културното многообразие

♡ Културни модели

♡ Културно отзивчиво преподаване (Culturally responsive instruction)

♡ Методи за въвеждане на мултикултурно образование в класната стая

♡ Честосрещани стереотипи за учениците от други култури

♡ Примерни дейности за работа с деца и младежи

♡ Източници

 

Теорията и препоръчаните дейности в наръчника ще помогнат на читателя да:

♡ Придобие представа за основни понятия в междукултурното образование и идеологиите, обвързани с различни културни модели и подходи за работа в мултикултурна среда

♡ Разбере значенията и важността на понятията култура, раса, социоикономически статус и др. при работата с деца и младежи

♡ Изгради позитивен подход за работа с деца и/или младежи, който приветства културните различия и културното многообразие

♡ Обясни как расизма, дискриминацията и стереотипите оказват негативно влияние върху децата и младежите с различна културна принадлежност, както и да предложи подходящи алтернативи, приложими в детските градини и училищата

Този наръчник се разпространява свободно благодарение на:

ДГ „Щастливо детство“, общ. Твърдица

ДГ „Васил Левски“, общ. Твърдица

bg_BGБългарски