fbpx

Международен обучителен курс

„Превенция на радикализацията на младите хора“

Контекст

Отчитайки присъствието на екстремистки движения в ЕС и взимайки предвид терористичните събития от 2018 и 2019 г. във Великобритания, Франция и други държави, ние считаме за изключително важно да изследваме появата и развитието на екстремистки групировки и движения в ЕС. Чувството за несигурност, което терористите се стремят да създадат, има потенциал да подкопае сплотеността на нашите общества и носи опасност за младежите, които могат да станат жертви на радикализация и да подхождат с недоверие към представителите на други етнически групи в отговор на екстремизма. Нашият обучителен курс има за цел да насърчи активното участие на младежите в превенцията на екстремизма и радикализацията и да развие уменията и практическите подходи за борба с радикализацията чрез неформално образование.


Как се появяват екстремистките движения в Европа? Финансовите кризи, безработицата, ограничените права на маргинализираните социални групи създават добра среда за появата на екстремизъм. Екстремизмът води до различни негативни явления като ксенофобия, дискриминация, насилие, социални конфликти, национализъм. Преодоляването на негативното влияние на радикализацията и екстремизмът изисква активно участие на разнообразна група участници.

Идеята на проекта

Нашият консорциум от 8 неправителствени организации от България, Сърбия, Северна Македония, Словения, Обединеното кралство, Франция, Италия и Йордания открои няколко проблема, които да бъдат разгледани и адресирани чрез този проект, като ключови стъпки за предотвратяването на радикализацията на младите хора.

Проблемите бяха идентифицирани чрез SWOT анализ:

1. Липса на задълбочено разбиране на рисковите фактори за радикализация, инструменти и канали за въздействие от страна на екстремистките движения и групировки, способи за привличане и задържане на съмишленици и др. аспекти, свързани с целенасочената радикализация на млади хора

2. Липса на съгласувани и изпитани методи за превенция на радикализацията сред младите хора

3. Липса на възможности и мрежа за обмен на добри практики между гражданските организации, работещи с младежи в риск от радикализация.

Цели

The main objectives of the training course are:

▲ Understanding the causes of extremism/radicalization and where it develops

▲ Mapping the extremism/radicalization phenomena in Europe and finding connections between them

▲ Finding and analyzing the main actors in relation to development of extremism/radicalization and those who act to prevent it

▲ Analyzing European values and how they can be used as tools against extremism and radicalization Equipping youth workers with organizational abilities, resources/methods and required competencies on youth inclusion, social cohesion, intercultural dialogue, integration and conflict management, as tools of prevention of youth radicalization–competences gathered through thematic workshops, study visits and local actions with marginalized Youth.

Основните цели на обучителния курс са:

▲ Повишаване на осведомеността за социалните фактори за появата на екстремизъм и радикализация, както и процесите на развитие на тези явления

▲ Картографиране на феномените екстремизъм и радикализация в Европа и намиране на връзки между тях

▲ изследване и анализ на основните ключови участници във връзка с развитието на екстремизъм / радикализация и тези, които действат, за да го предотвратят

▲ Анализ на европейските ценности и това как те могат да бъдат използвани като инструменти срещу екстремизма и радикализацията

▲ Оборудване на младежките работници със знания, умения, практически методи и други необходими компетенции за повишаване на социалното включване на младите хора, развитие на междукултурен диалог, интеграция и управление на конфликти и др.

Какво ще научат участниците в обучителния курс?

Програмата на обучението има четири направления:

Изследване на рисковия профил на младите хора спрямо радикализация и екстремизъм и натрупване на познания по темата

Умения за насърчаване на междукултурната осведоменост, диалог и сътрудничесто

Умения за застъпничество, информиране и ефективна социална работа с фокус върху превенцията

Професионално развитие и професионален обмен

Обучението ще се проведе през 2021 г.

в хотел  „Кралско село“, с. Друган

Международни партньори:

Италия

Contact person:

Oscar Boldrini,

oscar@youngeffect.org

Сърбия

Contact person:

Jelena Memet,

jelenamemet@gmail.com

Франция

Contact person: Anais Badets, anais.badets@gmail.com

Йордания

Contact person:

Katalin Takács kaukaland@gmail.com

Словения

Contact person:

Danijela Zajc,

danijelazajc@gmail.com

Обединено

Кралство

Contact person:

Matt Hatton,

matthatton@radiodacorumj.org.uk

Северна Македония

Vladimir Gjorgjevski,

vlade-tearce@hotmail.com

bg_BGБългарски