fbpx

Study of needs related to the empowerment of successful aging among women in Bulgaria

Our country is in a group of hyper-aging societies. One of the main tasks for the present and the coming decades is to provide appropriate conditions and good levels of care for the full expression and good quality of life of adults, and the cultivation of intergenerational solidarity and gerontological skills and knowledge in young people.

Възрастните хора са подложени на по-висок риск от самота, социална изолация и изключване породени от бедност, загуба на близки, възрастова дискриминация, невъзможност за активно участие в обществените процеси и др. Възрастните жени се сблъскват с допълнителни трудности във връзка със съществуващите в обществото ни полови норми и роли, поради които например дори и в напреднала възраст от тях се очаква да бъдат източник на грижи за своите близки, в по-голяма степен отколкото същото се очаква от възрастните мъже.


Необходимо е задълбочено разбиране на нуждите на възрастните жени и обновеното им включване в градивни социални процеси за решаване на разнородни злободневни индивидуални и общностни предизвикателства. В ограничения корпус от съществуващи геронтологични публикации на български липсва проблематизиране на специфичната и усложнена позиционалност на възрастните жени, поради което чрез настоящия проект искаме да се фокусираме върху запълването на тази изследователска “дупка”, като идентифицираме значими нужди на възрастните жени, чрез включването в изследователския процес на представителки на различни подгрупи от възрастни жени – вкл. самостоятелно живеещи на село или в града, живеещи с партньор или близки, настанени в социални институции, жени над 65-годишна възраст, които продължават да работят и др.


Изследователският доклад “Не е късно за мечти: достойно стареене на жените в България”, който можете да откриете по-долу на тази страница, е резултат от 18-месечен изследователски проект, включващ запознаване и анализ на европейските и световните политики към остаряването и провеждането на интервюта с възрастни жени с различни демографски профили и в разнообразни житейски ситуации от малки населени места и от градовете Радомир и София. Приветстваме обратна връзка и заявки за бъдещо сътрудничество по темата.

Key goals

Our project has the following key objectives:

to study and document the needs of older women in social, economic, political, health, and educational plans with the active involvement of representatives of the target group in the role of informants

to produce a digital report presenting a detailed analysis of the data collected in the study, recommendations, and priorities for empowering successful aging among older women

to inform about the results of the project and engage in a public dialogue with representatives of public institutions, and civil and business organizations about the elderly to take measures to improve the conditions for successful aging among older women

to inform about the results of the project and to engage in a public dialogue with representatives of the general public to increase sensitivity to the needs of older women and their specific position and vulnerability profile to promote individual, collective and institutional efforts to empower them.

Изследователски доклад

Изследователският доклад Не е късно за мечти: достойно стареене на жените в България представя обобщено приоритетите и съображенията, които следва да информират разработването и осъществяването на смислени местни политики за възрастните хора в България. В заключението на доклада предлагаме процес за разработване на политики за решаване на проблемите, свързани с остаряването на хората в общностите на малките населени места и със застаряването и намаляването на населението на България в по-общ план, чрез тристранно сътрудничество между възрастните хора, гражданското общество и държавния апарат на местно и национално ниво.

Изследователски екип

Dr. Tanya Reitan-Marincheshka

Tanya holds a Master's degree in International Relations and International Law and a Ph.D. in Political Philosophy. She is the scientific supervisor of the project.

Maggie Nazer

Маги има бакалавър по социология от Middlebury college, САЩ и завършва магистърска степен “История на жените и половете” към Софийски университет. Тя е координатор и научен сътрудник на проекта.

Dorothea Stefanova

Dorothea is an associate for conducting in-depth interviews on the project and a fourth-year sociology student at Sofia University.

The project is implemented with the support of the Bulgarian Fund for Women.

en_USEnglish