fbpx

Лицата на Друган – етнографско изследване

Етнографско изследване 

„Лицата на Друган“

 

Младежки доброволчески проект, финансиран от Европейския Корпус на Солидарността с цел да насърчи междупоколенчески диалог между доброволците на фондация „Солидарност в действие“ и жителите на с. Друган, обл. Перник.


Селото и неговите възможности и предизвикателства

Миграцията на голям брой хора към големите градове в последните десетилетия влияе пагубно на селските общности в България. Голяма част от младите хора бягат от малките села и градове в търсене на по-обещаващите професионални, образователни и социални възможности, свързвани с живота в столицата и част от другите големи областни градове.

В България има 231 селски общини с население от по-малко от 30 хиляди души, които съставляват 81% от територията на страната и 42% от нейното население (Калайджиева, 2010). Поради застаряването на българското население и изоставянето на селските райони от младите, по-голямата част от хората, живеещи в селските райони, са възрастни хора – най-често пенсьонери. Освен това населението в селските райони на България се намира под повишен риск от бедност и социално изключване поради западането на местните селскостопански и производствени индустрии и липсата на работни места.

Произтичащите разделения – между селско и градско население; между млади и стари, бедни и богати – разкъсват българската социална тъкан, предотвратяват социалното сближаване и ограничават потенциала за диалог и обмен между поколенията и запазването на традиции, фолклор, местна история и познание.

Нашият проект има за цел да използва етнографски инструменти, за да улесни диалога между поколенията и да спомогне за събирането на истории, снимки, рецепти, фолклорни песни и други културни продукти, собственост на жителите на с. Друган.

Искаме да осъществим този проект, за да задълбочим връзката си с местното население, да документираме техните спомени, впечатления, както и да дадем видимост на техните нужди.

Проектът – накратко

Нашите конкретни цели са:

– да интервюираме 40 местни жители

– да изработим и изложим фотогалерия на

местните жители

– да изготвим етнографски сборник, включващ откъси от проведените интервюта с местните жители, снимки и други етнографски материали, както и анализ на техните нужди, подготвен от доброволците по проекта

– да организираме 5 обществени събития, чрез които да създадем възможности за критични дискусии, свързани с миграцията извън селските райони и тяхното обезлюдяване 


Проектът ще бъде осъществен от доброволци на Фондация „Солидарност в действие“ под 30г., които ще преминат задълбочено, няколкомесечно обучение, за да бъдат подготвени за провеждането на етнографската работа на място. Събраните етнографски данни по проекта също така ще бъдат използвани за подготвянето на няколко академични статии в международни изследователски журнали. По този начин проектът допълнително ще допринесе за развитието на познанието за селските общности и райони.


Ще представим интелектуалните продукти, създадени в рамките на проекта както пред местната общност, така и пред други, неместни публики. Ако бихте желали да гостуваме във вашата общност, можете да ни изпратите покана на hello@solidarityworks.eu.Ако сте постоянен жител в с. Друган и искате да се включите в проекта и да бъдете интервюирани, моля, запишете се, като последвате бутона по-долу.

Етнографско училище Друган

Как да превърнем познатото в непознато?

Битието ли определя съзнанието или съзнанието определя битието?

Какви значения имат различните културни практики за хората, които ги осъществяват?

Как субективността въздейства на изследването на културите?

Как нашето собствено присъствие в определени културни ситуации ги променя?

Moжем ли да имаме „нефилтрирано“ описание на реалността?

Съществува ли човешко познание отвъд интерпретациите?

Как създаваме автентично доверие и рапорт, с хората, които изследваме?

Такива въпроси започваме да си задаваме, когато за пръв път се запознаем с дисциплините етнография, антропология и социология. Етнографията е научен метод, чрез който изследваме, опознаваме и описваме определена култура. Основната мисия на етнографията е да се потопим и да разберем в дълбочина друг начин на живот от перспективата на хората, които принадлежат към тази култура. Прекарвайки споделено време с носителите на определена култура и разбирайки как те самите тълкуват значенията на своите действия и поведения, както и съпътстващите ги емоции, социални реакции и др., осъзнаваме колко много и колко различни светове съществуват – дори и в непосредствена близост.


В рамките на пилотното издание на нашето етнографско училище 8 доброволци на възраст 15-30г. ще имат възможността не само да направят първите си стъпки в етнографията, като научат за нейните история, теория, методи и етични принципи, но и да проведат няколкомесечно етнографско изследване под ръководството на опитни ментори.

Какво ще ти даде програмата?

Етнографски умения

Ще научиш как да задаваш въпроси като етнограф, как да провеждаш дълбинни интервюта и да създаваш условията за автентично споделяне от страна на събеседниците ти. Ще придобиеш практически опит как събраните изследователски данни биват кодирани, обработени, анализирани и представяни.

Тези умения са много ценни и ще ти бъдат от полза дори и да не искаш да продължиш да се занимаваш с антропология, социология или журналистика.

Презентационни умения

Като участник в етнографското училище ще участваш в няколко публични събития за представяне на проекта, а в последствие и неговите резултати. В подготовка за тези събития ще научим повече за тънкостите за говорене пред публика и ще получиш ценна обратна връзка.

Изострено писателско перо

Ще участваш в групови работилници по писане, които ще ти помогнат да пресъздадеш наученото в интервютата, които ще проведеш с местните жители на с. Друган в истории, които автентично улавят атмосферата на мястото, духа на събеседника и значенията, които ти е разкрил.

Също така ще придобиеш опит с писането на съдържание за постове в социалните мрежи (етнографията също следва да е в крак с времето ;)).

Общуване за напреднали

Ще споделим с теб много интересни подходи за общуване и свързване с другите, които ще можеш да тестваш и развиеш чрез срещата с представителите на разнообразни социални групи.

Докосване до българското село и бит

Чрез посещенията на село Друган, интервютата на местните хора и споделянето на моменти с тях ще придобиеш по-дълбоко разбиране за техните реалност и проблеми, както и за всичко, което могат да ни предадат като знание, опит и гледни точки.


Изследователски режим: активиран!

Любопитството е ключ към това да водиш изключително интересен живот. Вярваме, че предоставяните от нас обучение и възможност за участие в реален изследователски проект ще запалят у теб трайна жажда за учене, споделяне и изследване на многобройните реалности, които съществуват.

Участието на доброволците в етнографското училище ще продължи от Октомври 2019г. до Септемри 2020г. с различна интензивност на груповите срещи и занимания, както и на индивидуалните отговорности.

В табличката по-долу можете да се ориентирате за ангажираността, която проектът изисква в различните си фази.

За да се включите в проекта е необходимо да сте на възраст 15-30г. и да сте готови и способни да се включите активно в него от начало до край.

  • Фаза I: обучение
  • Фаза II: подготовка
  • Фаза III: работа на терен
  • Фаза IV: обработване и анализ на данните
  • Фаза V: представяне на данните
Фаза I: обучение

Продължителност: 4 седмици, от началото на октомври

Основна цел: да въведе доброволците в подходите и методите на етнографията и да ги екипира със знание и умения за извършване на теренна работа в екип.

Тази фаза ще бъде извършена предимно онлайн. Всяка седмица участниците ще получават дигитален урок на различна тема, свързана с етнография и етнографски методи. Уроците ще съдържат препратки към видеа и статии, въпроси за размишление, минимум една задача за изпълнение от всеки участник с цел прилагане на наученото и кратък тест за определяне на степента на наученото. Участниците следва да разгледат урока и да изпълнят всички задачи към него, като в края на всяка седмица ще има онлайн среща с екипа на „Солидарност в действие“ и другите участници, в рамките на която ще се дискутират и надградят изучените теми.

Фаза II: подготовка

Продължителност: 4 седмици

Основна цел: планиране и подготовка за теренна работа

В тази фаза от проекта участниците ще се запознаят по-задълбочено с мястото, където ще провеждаме теренна работа (с. Друган) като самостоятелно прочетат повече за него. В допълнение участниците ще подготвят предварителен списък с въпроси за интервютата, които ще започнат в следващата фаза на проекта и ще се споразумеят за финалния списък с изследователски въпроси.

Тази фаза включва минимум едно посещение на с. Друган, в рамките на което участниците ще раздадат предварително подготвени рекламни материали за проекта, ще разговарят с местните и ще наберат участници в изследването. След като всеки участник е набрал хората, които ще интервюира (мин. петима души, отговарящи на определени от участниците в проекта критерии), той/тя следва да планира и да се подготви за интервютата с помощ на другите членове на екипа и на менторите и обуяителите от „Солидарност в действие.“

Фаза III: работа на терен

Продължителност: според плана, изготвен от всеки доброволец, но не повече от 10 седмици.

Основна цел: събиране на етнографски данни в село Друган, свързване с местната култура и население, практична работа с етнографски методи

В тази фаза участниците в проекта ще проведат поредица от интервюта с местните жители на с. Друган. Всяко интервю ще бъде с продължителност не повече от 2 часа, но участниците ще бъдат окуражени да прекарат повече време с хората, които интервюират, когато това е подходящо. След провеждането на всяко интервю участниците ще рефлектират върху преживяванията си и ще имат отговорността да прехвърлят събраните данни в безопасна локация, до която ще има достъп целия екип. На няколко седмици ще си организираме групови срещи за споделяне, обратна връзка и обмен на впечатлениш и стратегии.

Фаза IV: обработване и анализ на данните

Продължителност: 10 седмици

Основна цел: подготовка на етнографска книга и придобиване на опит с обработване и анализ на етнографски данни

В тази фаза на проекта участниците ще работят индижидуално, по двойки и в екип, за да подготвят анализ на нуждите на интервюираните жители на с. Друган, както и етнографската книга, която ще разпространим в и извън общността. Екипът ни от ментори и обучители ще предостави допълнителни трейнинг модули и работилници в подкрепа на участниците.

Фаза V: представяне на данните

Продължителност: 8 седмици

Основна цел: представяне на резултатите от етнографското изследване и етнографското училище, въвличане на повече хора в дискусии, свързани с обезлюдяването на селата, възможностите за съхранение на неградското знание и смисъла на меьдупоколенческия диалог

В тази фаза ще организираме няколко обществени събития, включително фотоизложба, представяния на етнографската книга и резултатите от проекта и други. Също така ще предприемем дейности за достигането на проекта до по-голяма публика чрез публикации, медийни изяви и социалната мрежа.

Всички доброволци, които успешно завършат участието си в етнографското училище и изследване в рамките на проекта ще получат:

♡ сертификат за завършено обучение по етнография, издаден от Фондация „Солидарност в действие“ и Champlain College, USA

♡ сертификат за доброволчество

♡ портфолио със създадени от тях интелектуални продукти

♡ обучителни материали

♡ възможност за нови контакти и приятелства

♡ досег до международен екип от социолози и антрополози

♡ покриване на всички транспортни разходи от и до село Друган

♡ храна по време на груповите посещения на село Друган

Готов/а ли си за приключението?

Кандидатствай за участие до 29.09.2019г. (включително), като попълниш формуляра, към който ще те препрати бутонът по-долу.

Избраните участници ще бъдат уведомени не по-късно от 04.10.19г. на предоставените от тях имейл адреси.

Нека любопитството бъде с теб!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на:

И с институционалната подкрепа на:

en_USEnglish