fbpx

Разказвачество и междупоколенчески диалог

Проектът цели да опази местното устно културно-историческо и фолклорно наследство на територията на населените места в общ. Радомир и да създаде възможности за междупоколенчески диалог и съвместни усилия за съхраняването на местната култура.

Устната фолклорна история е инструмент за свързване на обитателите на дадено място в хода на времето и ключ към колективната памет за общността и нейното себеизразяване. С обезлюдяването на селата, миграцията на младите към градовете, намаляването на възможностите за междупоколенчески диалог и предаване на знания и високата смъртност сред най-възрастните местното устно културно наследство е под риск да бъде изгубено.

Key goals

да проучим, дигитализираме, илюстрираме и разпространим местни истории, легенди и митове, свързани с исторически личности, фолклорни образи, събития и местонахождения и други културни продукти на устната традиция на разказвачество

да включим местната общност в дейности за опазването и съхранението на местното културно наследство

да допринесем за популяризирането на местните културно-исторически и природни ресурси и местната идентичност и тяхното развитие и предаване към следващите поколения

да повишим чувствителността и осведомеността на младите и широката общественост спрямо нуждата от съхраняването и опазването на местното културно богатство

да повишим осъзнаването за нуждата и ползите от междупоколенческия диалог за опазването на местното културно богатство и съхраняването и развитието на местната идентичност.

Какво включва проектът?

Резултатите от проекта включват:

Конкурс за местни истории

до 15.03.2023г. всички желаещи без възрастови и други ограничения могат да участват в нашия конкурс за местни легенди, митове или предания, свързани с населените места на територията на общ. Радомир.

Проучване с участие на местните общности

ще обогатим и допълним събраните от конкурса истории с интервюта с възрастни хора, етнолози, краеведи и други познавачи на местното културно богатство.

Сборник с илюстрирани истории

30 избрани истории ще бъдат професионално илюстрирани

ще разпространим изданието безплатно в дигитален и печатен формат.

Дигитален архив

ще създадем уебсайт с подробна информация за проекта и дигитален архив, съхраняващ всички идентифицирани чрез проучването предмети на местното устно културно богатство.


Благодарности

ПроектътОпазване на местното културно наследство и развитие на териториалната идентичност чрез разказвачество и междупоколенчески диалог се реализира с подкрепата на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския Земеделския Фонд за развитие на селските райони, и със съдействието на МИГ Радомир-Земен.

en_USEnglish