fbpx

Образоваме и овластяваме: социална работа срещу домашното насилие

Домашното насилие и насилието между интимни партньори са често срещано явление в целия свят. По данни на Световната здравна организация една от три жени е преживяла някаква форма на физическо и / или сексуално насилие от интимен партньор. Промяната в културните норми в страни като България, Сърбия, Италия и други до известна степен е намалила социалната приемливост на домашното насилие и фемицида, давайки им по-голяма видимост. Независимо от това, домашното насилие продължава да бъде сред най-широко разпространените нарушения на правата на човека със значими последици за общественото здраве, което не се адресира адекватно чрез национални и международни политики и стратегии за превенция.

 

Докато някои фактори, които водят до маргинализация, са по-очевидни (напр. сексуална ориентация, статут на бежанец, ниски доходи, безработица и т.н.), преживелите домашно насилие често остават невидими. Обществените реакции към хора, засегнати от домашно насилие, включващи стигматизация и обвинения, принуждават жертвите да си мълчат и ги възпират при търсенето на помощ и подкрепа.

 

Липсата на видимост на жертвите и преживелите домашно насилие има както лични, така и социални последици. На индивидуално ниво преживяването на насилие и запазването му в тайна е свързано с много дългосрочни последствия, сред които проблеми с психичното здраве, пристрастяване, ниска самооценка, трудности в отглеждането на деца, по-висока честота на самоубийствата и други. Освен това социалното изключване и невидимостта на жертвите на домашно насилие създават условия неговите потърпевши да останат за дълго в незравословна среда.

 

На социално ниво описаните проблеми представляват значително бреме за обществото и данъкоплатците, тъй като домашното насилие засяга физическото и психическото здраве, както и работоспособността и продуктивността на жертвите. Освен това социалното изключване и невидимостта на жертвите на домашно насилие забавят развитието на обществата и предотвратяват намаляването и премахването на дискриминацията, както и осигуряването на върховенство на закона.


Идея


Като младежки работници се срещаме и работим с млади хора, намиращи се в разнообразни житейски ситуации. Независимо дали се стремим да подкрепяме тяхното социално, емоционално, академично или физическо развитие,

трябва да сме способни да разпознаваме проблемите, които ги занимават, и да им предлагаме съобразена с нуждите им подкрепа. Домашното насилие и насилието, основано на пола в по-широк план, едва наскоро навлязоха в обществените дискусии в България с по-голяма честота. Тези проблеми дълго са били отричани и прикривани в много патриархални и традиционни общества, като в резултат липсват институционализирани механизми за подготовка и обучение на учители и младежки работници за работа с жени и млади хора, засегнати от домашно насилие.

 

Нашият обучителен курс има за цел да подпомогне професионалното развитие на учители и младежки работници чрез подобряване на разбирането им за домашното насилие и снабдяването им с редица инструменти за разпознаване на младежите, засегнати от домашно насилие. В рамките на обучението участниците ще научат как да общуват ефективно с жертви на домашно насилие, да планират заедно мерки за безопасност и да им осигурят достъп до подкрепа и защита, в степента в която са необходими. Освен това обучението ще подобри уменията на младежките работници да управляват стреса и трудните емоции, които възникват при работа с жертви на насилие, за да сведем до минимум рискът им от бърнаут и да гарантираме устойчивото им професионално развитие.


Цели

 

Основните цели на обучителния курс са:

 

да осигури на младежките работници осведоменост и инструменти за разпознаване на жертви на домашно насилие сред младежите, с които работят

 

 

да запознае младежките работници с разнообразна гама от инструменти за подкрепа, оценка

на опасността и планиране на мерки за безопасност

 

да развие знанията и уменията на младежките работници как ефективно да водят пострадалите от домашно насилие към възстановяване и реинтегриране

 

да осигури устойчивото професионално развитие на младежките работници чрез развиване на умения за управление на емоциите и редовна грижа за себе си

 

 

Чрез подготовката на младежките работници за по-добро справяне с нуждите на младите хора, с които работят, по начини, които са отговорни, обмислени и не излагат на риск нито младите хора, нито самите тях, нашият курс за обучение ще допринесе за повишаването на капацитета за качествена младежка работа на организациите, към които принадлежат.


9 дни разказвачество

Между 19-27.07.2021 г . се проведе програмата на обучението “Образоваме и овластяваме: социална работа срещу домашното насилие“. Участници в програмата бяха млади хора от Италия, Сърбия, Унгария, Палестина и Полша.

Нашият обучителен курс има за цел да подпомогне професионалното развитие на учители и младежки работници чрез подобряване на разбирането им за домашното насилие и снабдяването им с редица инструменти за разпознаване на младежите, засегнати от домашно насилие. В рамките на обучението участниците ще научат как да общуват ефективно с жертви на домашно насилие, да планират заедно мерки за безопасност и да им осигурят достъп до подкрепа и защита, в степента в която са необходими. Освен това обучението ще подобри уменията на младежките работници да управляват стреса и трудните емоции, които възникват при работа с жертви на насилие, за да сведем до минимум рискът им от бърнаут и да гарантираме устойчивото им професионално развитие.

Усети духа на

преживяването

Програмата на обучението създаде възможности за млади хора от над 5 държави да изследват разказвачеството като инструмент за социален диалог и трансформация.


Какво включваше програмата?

Програмата на обучението разглеждаше четири основни теми:

Домашно насилие и насилие между интимни партньори


изучаване на основните понятия, свързани с домашното насилие и насилието между интимни партньори, формите, които приемат, и индивидуалните и социалните фактори, които допринасят за тях

 

запознаване с колелото на властта и контрола и разбиране на влиянието му върху проявите на доминация и насилие и поддържането на неравенство между половете

 

критично изследване на превалентността на домашното насилие и насилието между интимни партньори в техните страни и общности и разработване на обмислени и приложими препоръки 

Грижа за себе си


осъзнаване на важността на предотвратяването на бърнаут чрез редовна грижа за себе си

 

обогатяване на знанията и опита с различни техники и практики за емоционална хигиена и грижа за себе

си

 

изграждане на умения за привличане на помощ винаги когато е необходимо и избягване на манталитета „един може да свърши всичко“


Умения за общуванеразбиране на препятствията при търсенето на подкрепа, свързана с домашно насилие или насилие от страна на партньор, и намиране на начини за преодоляване на бариерите пред търсенето на помощ

 

практикуване на техники като дълбоко слушане, използване на незастрашаващ и неосъждащ език и т.н.


Организационно и професионално развитие

разбиране на препятствията при търсенето на подкрепа, свързана с домашно насилие или насилие от страна на партньор, и намиране на начини за преодоляване на бариерите пред търсенето на помощ

 

практикуване на техники като дълбоко слушане, използване на незастрашаващ и неосъждащ език и т.н.


Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.

bg_BGБългарски